8 Eyl 2017

Sap2000 ve 襤deCad

Kariyerinizdeki baar覺n覺z覺 arkadalar覺n覺z ile payla覺n.

Online KAYIT / DEME

SAP2000-襤DE

SAP2000 KURSU E襤T襤M MFREDATI

SAP2000 bir sonlu elemanlar yaz覺l覺m覺d覺r ve inaat sekt繹r羹n羹n 癟ok kullan覺lan ve her t羹r projeye uygulamas覺 yap覺labilen yaz覺l覺mlardan birisidir. 襤naat ve mekanik alanlar覺nda 癟al覺an m羹hendislerin 羹癟 boyutlu tasar覺ma g繹re statik-dinamik analiz yapabilen uluslararas覺 bir programd覺r. Bu programla her t羹rl羹 yap覺y覺 tasarlay覺p, yap覺ya etki eden r羹zgar/deprem/kar vb. y羹kler tan覺mlay覺p, kullan覺lacak malzemeyi se癟ip (癟elik, betonarme, kompozit.) dizayn kodunu se癟ip analiz yapabilir, sonu癟lara g繹re gerekli ayarlamalar覺 yap覺p projenizi sonu癟land覺rabilirsiniz.

Kurs 襤癟erii: (24 saat)

 

 • Program覺n tan覺t覺m覺

Birimler, ubuk ve Kabuk elemanlar覺, Makas, er癟eve

 • Men羹 繹zetleri
 • Malzeme tan覺mlama

Beton, elik ve Kompozit malzeme

 • ubuk, Kabuk, Kiri ve Kolon elemanlar覺 modellenmesi
 • Temel kavramlar ve Analiz y繹ntemleri
 • Y羹klerin tan覺mlamas覺

Deprem y羹k羹, Hareketli y羹kler, l羹 y羹kler, Toprak y羹kleri, R羹zgar y羹k羹

 • Analizi ayarlamalar覺
 • Y羹k kombinasyonlar覺n覺n tan覺mlanmas覺
 • Y羹k atanmas覺
 • Analiz 繹ncesi data kontrolu ve analiz
 • Analiz sonu癟lar覺n覺n incelenmesi ve yorumlanmas覺
 • Yap覺n覺n y繹netmeliklere g繹re tasar覺m覺
 • y繹netmeliklere g繹re kontrollar

ideCAD Statik Versiyon 7 Eitim Program覺

 

*** Program覺n al覺t覺r覺lmas覺 ve Aray羹z Hakk覺nda Genel Bilgiler

Yeni Proje A癟ma, Aray羹z, izim penceresi hakk覺nda bilgi, Plan penceresi, Kat pencereleri, Kat genel ayarlar覺, G繹r羹n羹 pencereleri, G繹r羹nt羹 konfig羹rasyonu, Koordinat kutusu.

 

 

*** Yap覺 Aac覺 Hakk覺nda Bilgi

Beton s覺n覺f覺 tan覺mlama, Dizayn birimlerinin belirlenmesi.

 

***Akslar

 

Aks ayarlar覺, Yatay, dikey, eik aks 癟izimi, Aks ofset, Silinen akstan sonra aks ofsetleme, Kontur 癟izgileri, Aks s覺n覺r覺, izilen aks覺n 繹zelliklerini deitirme, Aks etiketi ta覺ma, Obje adland覺rma, Otomatik adland覺rma.

 

***Kolonlar

 

Kolon ayarlar覺, Kolona malzeme atama, Ka癟覺kl覺klar覺n覺 d羹zenleme, Kolona kot verilmesi gereken durumlar, Kolon yerleim ekilleri, Poligon kolon oluturma, Poligon kolonu kay覺t etme, Orijin noktas覺n覺 deitirme, Dairesel kolon, Kolon trimleme, Kolon boyutlar覺n覺 deitirme, izilen bir kolonun 繹zelliklerini deitirme, Obje adland覺rma, Otomatik adland覺rma.

 

*** Perdeler (Panel Perde)

 

Ayarlar, Malzeme tan覺m覺, Kabuk olarak modelleme, Akslar aras覺nda panel 癟izme, koordinat kutusunu kullanarak panel 癟izme,

 

***Kiriler

 

Kiri ayarlar覺 malzeme tan覺m覺, Boyutlar, ka癟覺kl覺k verme, kirie y羹k verme, (duvar y羹k羹 hareketli y羹k), Kiri 癟izmek, Kotlu kiri 癟izimi, Ters kiri 癟izmek, Kiri isimlendirme, Y羹k k羹t羹phanesi oluturma, Kiri temel y繹n羹 belirle komutu, Kiri u癟lar覺n覺 deitirme.

 

***D繹emeler

 

D繹eme ayarlar覺, Plak d繹emeler, nerv羹rl羹 ve kaset d繹emeler, kirisiz d繹emeler, D羹羹k d繹eme, Ara sahanl覺k d繹emesi, Mevcut betonarme hesap akslar覺n覺n kullan覺c覺 taraf覺ndan d羹zenlenmesi, (silme, editleme), D繹eme kenar覺 ile balkon ve sahanl覺k oluturma, Eimli d繹eme.

 

***Merdivenler

Tan覺mlama, Merdiven oluturma, Merdiven donat覺 akslar覺.

 

***Geometri Kontrol羹,

 

Kat genel ayarlar覺, Kot ve y羹kseklik d羹zenleme, Kat kopyalama,

Bodrum 癟evre perdeleri, Su basman 癟evre perdeleri, Otomatik adland覺rma

 

***Temeller,

Kirisiz radye temel, S羹rekli temel, Kirili radye temel, Tekil temel,

 

***Tekrar Geometri Kontrol羹

 

 

***Proje Y繹netmelik ve Analiz Ayarlar覺n覺n Yap覺lmas覺,

Analiz ayarlar覺, Parametreler, Kat parametreleri, Donat覺 Se癟imi,

 

 

***Analiz

 

***Betonarme Sonu癟lar覺n覺n ve Raporlar覺n 襤ncelenmesi

 

***izimlerin Oluturulmas覺

 

Eitim s羹resinin uzun olmas覺 halinde deinilebilecek dier konular

 

Plak d繹eme 羹zerine y羹k tan覺mlama,

Nerv羹rl羹 ve kaset d繹eme 羹zerine y羹k tan覺m覺

Kiri kolon ve panele Y羹k tan覺mlama,

Su basman perdelerinin tan覺mlanmas覺,

Kademeli radye temel,

Asans繹r kuyusu,

Eimli d繹eme tan覺m覺,

3B 癟er癟evede analiz sonu癟lar覺n覺n incelenmesi,

 

Sap2000 e veri aktar覺m覺,

Dxf/dwg export

 

Yass覺 kirilere hareketli y羹k tan覺m覺 gerei,

Panel objesi alt覺na s羹rekli temel tarifi,

Kal覺nl覺k kontrol羹 i癟in d繹eme temiz a癟覺kl覺覺na m羹dahale etme olana覺,

Kirisiz d繹eme

 

***Performans Analizi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAP2000 KURSU E襤T襤M MFREDATI

Sap2000 KursuSAP2000, gelitirilmi yap覺 sistemlerin modellenmesi, analizi ve boyutland覺r覺lmas覺 i癟in kullan覺lan, matris deplasman y繹ntemiyle 癟al覺an genel ama癟l覺 bir programd覺r. Kursumuzda herhangi bir yap覺 sisteminin SAP2000 yard覺m覺 ile analiz ve boyutland覺r覺lmas覺nda, aa覺da 繹zet olarak izah edilmi yol izlenmektedir.

 1. Sistemin 襤dealletirilmi Modelinin Oluturulmas覺:SAP2000 program覺 i癟indeki (template) sistemler kulan覺larak veya AutoCAD gibi 癟izim programlar覺nda haz覺rlanm覺 modelin aktar覺lmas覺 ile
  – kolon kiri kaz覺k vs. 癟ubuk elemanlar
  – D繹eme, Perde duvar覺 ve istinat duvar覺 gibi kabuk yap覺sal sonlu elemanlar
  – D羹羹m noktalar覺, rigit diyafram veya yayl覺 birleimler
  – Farkl覺 繹zelliklere sahip mesnetler
  tan覺mlanarak sistem modeli oluturulur.
 2. Modellemede Kullan覺lacak Malzeme zelliklerinin Tan覺t覺lmas覺:SAP2000 program覺 i癟inde standart olarak, 繹zellikleri ile tan覺t覺lm覺 olan elik, Beton ve al羹minyum malzemeleri mevcuttur. Ayr覺ca kullanmak istediimiz malzemeyi tan覺t覺p kesit tan覺mlamas覺 s覺ras覺nda kullanabiliriz.
 3. Modellemede Kullan覺lacak Kesit zelliklerinin Tan覺t覺lmas覺:eitli kesit tipleri ayr覺 k羹t羹k i癟inde verilmitir. zellikle 癟elik yap覺lar覺nda bu kesit tipleri dorudan doruya veya baz覺 繹zellikleri deitirilerek kullan覺laca覺 gibi, istenen t羹rde kesit tan覺mlanabilir. se癟ilen veya tan覺mlanan kesitler sistem elemanlar覺na aktar覺l覺r.
 4. Analizlerde Kullan覺lacak Y羹klerin Tan覺t覺lmas覺:Tekil, yay覺l覺 veya yamuk y羹klerle s覺cakl覺k deiimleri gibi statik y羹kler tan覺mlan覺p d羹羹m noktalar覺na, 癟ubuklara veya sonlu elemanlara atanabilmektedir. Ayr覺ca k羹tle ve spektrum diyagramlar覺 tan覺mland覺ktan sonra, mod birletirme y繹ntemi ile dinamik analiz da yap覺labilir. R羹zgar, deprem vs. gibi dinamik y羹klemeler tan覺mlanaca覺 gibi, statik ve dinamik y羹kleri kapsayan y羹k kombinasyonlar覺 oluturulabilmektedir.
 5. Analiz Sonu癟lar覺n 襤rdelenmesi:Analiz ilemi tamamland覺ktan sonra Moment, Normal kuvveti , Kesme kuvvetleri diyagramlar覺n覺n yan覺 s覺ra deplasman erileri, Mod ekilleri, Yap覺n覺n periyot ve frekans gibi parametrelerin irdelenmesi ,herhangi bir y繹netmelii uygulanarak, 癟elik veya betonarme elemanlar覺n覺n boyutland覺r覺lmas覺 yap覺l覺r.
 6. Boyutland覺rma:Analiz ilemi tamamland覺ktan sonra, se癟ilen ulusal veya uluslararas覺 bir y繹netmeliin kurallar覺 uygulanarak, 癟elik veya betonarme elemanlar覺n覺n boyutland覺r覺lmas覺 yap覺l覺r.

 

ideCAD Statik Versiyon 7 Eitim Program覺

 

*** Program覺n al覺t覺r覺lmas覺 ve Aray羹z Hakk覺nda Genel Bilgiler

Yeni Proje A癟ma, Aray羹z, izim penceresi hakk覺nda bilgi, Plan penceresi, Kat pencereleri, Kat genel ayarlar覺, G繹r羹n羹 pencereleri, G繹r羹nt羹 konfig羹rasyonu, Koordinat kutusu.

 

 

*** Yap覺 Aac覺 Hakk覺nda Bilgi

Beton s覺n覺f覺 tan覺mlama, Dizayn birimlerinin belirlenmesi.

 

***Akslar

 

Aks ayarlar覺, Yatay, dikey, eik aks 癟izimi, Aks ofset, Silinen akstan sonra aks ofsetleme, Kontur 癟izgileri, Aks s覺n覺r覺, izilen aks覺n 繹zelliklerini deitirme, Aks etiketi ta覺ma, Obje adland覺rma, Otomatik adland覺rma.

 

***Kolonlar

 

Kolon ayarlar覺, Kolona malzeme atama, Ka癟覺kl覺klar覺n覺 d羹zenleme, Kolona kot verilmesi gereken durumlar, Kolon yerleim ekilleri, Poligon kolon oluturma, Poligon kolonu kay覺t etme, Orijin noktas覺n覺 deitirme, Dairesel kolon, Kolon trimleme, Kolon boyutlar覺n覺 deitirme, izilen bir kolonun 繹zelliklerini deitirme, Obje adland覺rma, Otomatik adland覺rma.

 

*** Perdeler (Panel Perde)

 

Ayarlar, Malzeme tan覺m覺, Kabuk olarak modelleme, Akslar aras覺nda panel 癟izme, koordinat kutusunu kullanarak panel 癟izme,

 

***Kiriler

 

Kiri ayarlar覺 malzeme tan覺m覺, Boyutlar, ka癟覺kl覺k verme, kirie y羹k verme, (duvar y羹k羹 hareketli y羹k), Kiri 癟izmek, Kotlu kiri 癟izimi, Ters kiri 癟izmek, Kiri isimlendirme, Y羹k k羹t羹phanesi oluturma, Kiri temel y繹n羹 belirle komutu, Kiri u癟lar覺n覺 deitirme.

 

***D繹emeler

 

D繹eme ayarlar覺, Plak d繹emeler, nerv羹rl羹 ve kaset d繹emeler, kirisiz d繹emeler, D羹羹k d繹eme, Ara sahanl覺k d繹emesi, Mevcut betonarme hesap akslar覺n覺n kullan覺c覺 taraf覺ndan d羹zenlenmesi, (silme, editleme), D繹eme kenar覺 ile balkon ve sahanl覺k oluturma, Eimli d繹eme.

 

***Merdivenler

Tan覺mlama, Merdiven oluturma, Merdiven donat覺 akslar覺.

 

***Geometri Kontrol羹,

Kat genel ayarlar覺, Kot ve y羹kseklik d羹zenleme, Kat kopyalama,

Bodrum 癟evre perdeleri, Su basman 癟evre perdeleri, Otomatik adland覺rma

 

***Temeller,

Kirisiz radye temel, S羹rekli temel, Kirili radye temel, Tekil temel,

 

***Tekrar Geometri Kontrol羹

 

 

***Proje Y繹netmelik ve Analiz Ayarlar覺n覺n Yap覺lmas覺,

Analiz ayarlar覺, Parametreler, Kat parametreleri, Donat覺 Se癟imi,

 

 

***Analiz

 

***Betonarme Sonu癟lar覺n覺n ve Raporlar覺n 襤ncelenmesi

 

***izimlerin Oluturulmas覺

 

Ek bilgiler

 

Plak d繹eme 羹zerine y羹k tan覺mlama,

Nerv羹rl羹 ve kaset d繹eme 羹zerine y羹k tan覺m覺

Kiri kolon ve panele Y羹k tan覺mlama,

Su basman perdelerinin tan覺mlanmas覺,

Kademeli radye temel,

Asans繹r kuyusu,

Eimli d繹eme tan覺m覺,

3B 癟er癟evede analiz sonu癟lar覺n覺n incelenmesi,

 

Sap2000 e veri aktar覺m覺,

Dxf/dwg export

 

Yass覺 kirilere hareketli y羹k tan覺m覺 gerei,

Panel objesi alt覺na s羹rekli temel tarifi,

Kal覺nl覺k kontrol羹 i癟in d繹eme temiz a癟覺kl覺覺na m羹dahale etme olana覺,

Kirisiz d繹eme

 

***Performans Analizi

Yazar Yorumlar kapal覺 8 Eyl羹l 2017